fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OLIWA I PAPRYKA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w
ramach strony https://www.oliwaipapryka.pl/ (dalej Strona). 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na
administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych podmiotów korzystających ze Strony (Użytkownicy) jest: 

GOOD TASTE Feliks Werkowski, ul. Franciszkańska 3/44, 00-233 Warszawa; NIP: 5252442852 REGON: 147465877

1.2. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 26 RODO, ustala cele i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych za pośrednictwem Strony. 

1.3. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: kontakt@oliwaipapryka.pl

2.SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych formularzy przesyłanych za pośrednictwem Strony. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, IP komputera i danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną. Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy. 

2.2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) świadczenia Usług, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników oraz realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony oraz rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Usługodawcy, (c) działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę. 

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów przez Usługodawcę. 

2.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (a), jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (b), jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również upoważnienie do przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (uzasadnionym interesem Usługodawcy jest m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Użytkowników), natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (c) – zgoda Użytkownika. 

2.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności. 

2.6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego udzielenia odpowiedzi lub wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 

2.7. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

3.PROFILOWANIE

3.1. Usługodawca będzie również dokonywał profilowania poprzez analizę zachowań Użytkowników w ramach Strony. Skutkiem takiego profilowania będzie remarketing. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres kontakt@oliwaipapryka.pl 

4.ODBIORCY DANYCH

4.1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności w celu obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Strony, firma obsługująca technicznie Stronę oraz system gastronomiczny POS, dostawca CRM, biuro rachunkowe. 

4.2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

4.3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. 

4.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą. 

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH 

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego. 

6. INNE DANE 

6.1. Usługodawca, w ramach Strony może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika. 

7. BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. 

7.2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

7.3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby uzyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych. 

8. COOKIES 

8.1. W celu prawidłowego działania Strony, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Strony– są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. 

8.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

8.4. Cookies Serwisu Talkie są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. 

8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawca) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

8.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie Cookies Zewnętrznych poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących Cookies Zewnętrznych w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 

8.7. Użytkownik lub Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Użytkownik od 25 maja 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem e-Privacy będzie mógł włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies Zewnętrznych nie może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Serwisu dla Użytkownika. 

8.8. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis, prowadzenia statystyk dotyczących resellerów 

8.9. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

  • Google Analytics 
  • Google, tag manager 
  • Google Optimize 
  • Visual Website Optimizer 

8.10. Od 25 maja 2018 roku, Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez dokonanie wyboru ustawień przeglądarki w opcji opt -out. 

8.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik lub Użytkownik. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

 

Zamów Online


Zamów online

Rezerwuj stolik

This will close in 0 seconds